TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Luat su hao 4– Bạn có muốn doanh nghiệp của mình tránh được những rủi ro pháp lý?

– Bạn có muốn áp dụng luật một cách có lợi nhất vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình?

– Bạn có muốn quyền và lợi ích của doanh nghiệp mình luôn được bảo vệ một cách tốt nhất?

– Bạn có muốn bỏ ra chi phí thấp nhất để đạt được những mục tiêu trên?

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên sẽ giúp bạn:

– Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp;

– Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

– Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

–  Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

– Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của doanh nghiệp trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

– Cung cấp một phần mềm tra cứu văn bản pháp luật. Với phần mềm này bạn tra cứu văn bản pháp luật nhanh chóng. Đặc biệt khi tra cứu một văn bản, phần mềm sẽ đưa ra cho bạn những văn bản liên quan đến văn bản bạn đang tìm kiếm. Phần mềm luôn được cập nhật nên bạn luôn có được những văn bản pháp luật mới nhất ngay khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

– Ưu đãi giảm 30% giá trị Hợp đồng khi hai bên ký các hợp đồng dịch vụ pháp lý cho các công việc cần triển khai ngoài phạm vi của Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát tính pháp lý cho toàn bộ những vấn đề của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tạo cho doanh nghiệp một hành lang an toàn về mặt luật pháp.

Bạn sẽ không còn câu hỏi liệu mình đã làm đúng chưa hoặc tương tự và do vậy bạn có thể toàn tâm toàn ý trong việc tìm kiếm, khai thác cơ hội kinh doanh, khai triển những ý tưởng kính doanh. Với một số ưu đãi mà chúng tôi dành cho đối tượng là khách hàng thường xuyên, chắc chắn rằng việc sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên là lựa chọn hết sức đúng đắn của bạn.

Đăng ký ngay

The regularly legal advisory service

– You want to avoid the legal risks in business?

– You want to apply the law in a most beneficial in your business?

– You want your rights and interests of the business to be always protected in the best way?

– You want to spend a lowest cost for above target?

The regularly legal advisory service will help you:

– Consultant and answer the questions about the legal matters which related to the business activities of company;

– Consultant issues related to internal organization of the company;

– Consultant about business management, building, development and protect the intellectual property rights of the company;

– Consultant about the regulations of Vietnamese law in contract and give the legal solution, practical solution for company in the process of negotiation contract with partners;

– Regularly update the latest information related to or likely impact on business of company;

– Review the legality of the document prepared by company or support to draft the contract and transaction documents in business;

– Join as a lawyer consultant of company in negotiation, signing and perform the contract;

Provide the legal documents search software, with this software, you can search the legal documents quickly. Especially the software will also provide the related documents to main document that you look up. The software is updated regularly therefore you always can get the latest legal documents as soon as issued by appropriate authorities;

– Provide the list of latest legal documents that related to business activities of company in periodically (week, month) by email, fax, mail…;

– Offer a discount 30% of contract value when two sides signed the contract for other legal service work to be deployed apart from the scope of the regularly legal consultant contract.

When using our regularly legal consultant service, you will be absolutely secure because we will help you to control the entire legalities of company, we will give you a safe corridor of law.

You will not wonder that you have done right or not or similar cases… therefore if using our service, you can wholeheartedly in finding and exploiting business opportunities. With incentives for regular customers, make sure that the use of regularly legal consultant service is your right choice.


dangky-button

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC: