TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Win – Win là tiêu chí trong hợp đồng chúng tôi hướng tới khi tư vấn. Khi soạn thảo hợp đồng chúng tôi không chỉ hướng tới sự sự chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và tập quán thương mại mà còn hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa các bên.

Luat su hao 13

Hợp đồng cần chặt chẽ để lường trước mọi tranh chấp và rủi ro

Đến với chúng tôi, các bạn sẽ giảm thiểu được những rủi ro hợp đồng như tranh chấp do hợp đồng lỏng lẻo; những cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng bị vô hiệu do trái pháp luật, …

Điều tuyệt vời ở đây là bạn có thể ký hợp đồng mà không bao giờ phải sử dụng đến hợp đồng vì các yếu tố rủi ro, tranh chấp đều được chúng tôi dự liệu.

dangky-button

LEGAL ADVICE ON CONTRACT

Win – Win the criteria in the contract that we look forward when consulting. When drafting contracts we not only towards the close, complete, in accordance with the regulations of law and commercial practice, but also toward the harmony of interests between the parties.

Using our service, you can minimize the risks on contract such as contract dispute due to loose contract terms, the commitments and agreements in the contract is invalid due to illegal, …

The great thing is that you can sign the contract without ever having to use the contract because we have anticipated the risk factors, disputes.

Dang ky 1