Luật doanh nghiệp 2015 có gì mới?

0
871

Quoc hoi 1Luật Doanh nghiệp 2014 vừa được Quốc hội thông quan với nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú như:

– Con dấu: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp.

– Nguời đại diện theo pháp luật: Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện.

– Khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu.

Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Xem và download toàn văn Luật TẠI ĐÂY