Luật Đầu tư 2014 có gì mới?

0
810

thuat-dung-nguoi-415x260Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú như:

– Quy định thêm các đối tượng ưu đãi đầu tư: dự án có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, dự án đầu tư tại vùng nông thôn có sử dụng từ 500 lao động trở lên…

– Bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới: sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên; sản phẩm tiết kiêm năng lượng; Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô…

– Quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi như thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải (trước đây là lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái); giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp (trước đây là Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo).