Thêm “điều kiện dễ chịu” để được khấu trừ thuế GTGT (VAT)

0
1523

VAT1Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là Tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy, theo quy định mới này thì Tài khoản của bên mua và bên bán khi KHÔNG thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nếu đảm bảo đủ các điều kiện thì đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, khi bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khảon bên bán mang tên chủ DNTN hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ DNTN sang tài khoản bên bán sẽ không cần đăng ký tài khoản với cơ quan thuế.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Bấm vào đường link để Download toàn văn Thông tư 173/2016/TT-BTCThông tư 219/2013/TT-BT.