NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC SỬA ĐỔI

0
1270

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định quan trọng hướng dẫn Luật đất đai (Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP). Việc ban hành nghị định này nhằm bổ sung một số quy định cụ thể về đất đai. Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý là:Luat dat dai 1

– Bổ sung việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật đất đai.

– Bổ sung điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

– Thu hồi đất với trường hợp người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cưỡng chế thực hiện nhưng không chấp hành

– Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng

– Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm

– Sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

– Xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017.

Download và xem toàn văn Nghị định TẠI ĐÂY