LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM BAN HÀNH ÁN LỆ

0
1212

Điều khó tin nhưng lại được mong đợi nhất đối với nền tư pháp Việt Nam đó là việc chính thức thừa nhận và ban hành án lệ.

Trong một thời gian dài, Việt Nam không thừa nhận án lệ. Thậm chí, tại các trường Đại học Luật, chúng ta luôn dạy Sinh viên Luật về những “hạn chế” của án lệ và phê phán án lệ. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều vụ án có tính chất giống nhau nhưng lại được xử KHÁC NHAU đã cho thấy sự cần thiết phải ban hành án lệ.an le

Ngày 6/4/2016 vừa qua, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) thông qua 06 án lệ kèm theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016. Theo đó:

– Các tòa án nhân dân và tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/6/2016.

– Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

– Nguồn của 06 án lệ này được lấy từ:

+ Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16/4/2014 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

+ Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08/7/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

+ Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03/5/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

+ Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03/3/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

+ Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09/10/2014 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

+ Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12/8/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

Xem chi tiết tại Quyết định 220/QĐ-CA của Hội đồng thẩm phán TANDTC và 6 án lệ đầu tiên TẠI ĐÂY.